Tìm hiểu cách sử dụng Advanced IP Scanner: Công cụ quét IP hiệu quả

Tiếng Việt

Advanced IP Scanner là một công cụ quét mạng miễn phí và mạnh mẽ, cho phép bạn nhanh chóng phát hiện tất cả các máy tính trên mạng. Công cụ này cung cấp nhiều tính năng hữu ích, bao gồm:

Quét tất cả các máy tính trên mạng, bao gồm cả máy tính đang tắt hoặc ở trạng thái ngủ.

Nhận thông tin chi tiết về các máy tính được phát hiện, bao gồm địa chỉ IP, tên máy tính, hệ điều hành, v.v.

Điều khiển máy tính từ xa thông qua Radmin.

Tắt hoặc khởi động lại máy tính từ xa.

Cách cài đặt và sử dụng Advanced IP Scanner

Để cài đặt Advanced IP Scanner, hãy truy cập trang web của nhà phát triển và tải xuống phiên bản phù hợp với hệ điều hành của bạn. Sau khi tải xuống, hãy chạy tệp cài đặt và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Để sử dụng Advanced IP Scanner, hãy làm theo các bước sau:

Khởi chạy Advanced IP Scanner.

Nhập địa chỉ IP hoặc dải địa chỉ IP của mạng bạn muốn quét.

Nhấp vào nút “Quét”.

Advanced IP Scanner sẽ bắt đầu quét mạng và sẽ liệt kê tất cả các máy tính được phát hiện trong danh sách.

Tùy chỉnh kết quả quét

Bạn có thể tùy chỉnh kết quả quét của Advanced IP Scanner bằng cách sử dụng các tùy chọn sau:

Cổng quét: Bạn có thể chỉ định các cổng cụ thể để quét.

Thông tin được hiển thị: Bạn có thể chọn các thông tin cụ thể để hiển thị cho mỗi máy tính được phát hiện.

Tính năng điều khiển máy tính từ xa

Advanced IP Scanner cho phép bạn điều khiển máy tính từ xa thông qua Radmin. Để sử dụng tính năng này, bạn cần cài đặt Radmin Server trên máy tính từ xa.

Để kết nối với máy tính từ xa, hãy làm theo các bước sau:

Chọn máy tính từ xa từ danh sách.

Nhấp vào nút “Kết nối”.

Advanced IP Scanner sẽ bắt đầu kết nối với máy tính từ xa. Sau khi kết nối thành công, bạn sẽ có thể điều khiển máy tính từ xa giống như thể bạn đang ngồi trước máy tính đó.

Kết luận

Advanced IP Scanner là một công cụ quét IP miễn phí và mạnh mẽ, cung cấp nhiều tính năng hữu ích. Công cụ này là một lựa chọn tuyệt vời cho quản trị viên mạng, người dùng muốn quản lý các thiết bị trên mạng của họ và người dùng muốn điều khiển máy tính từ xa.

English

Advanced IP Scanner is a free and powerful network scanner that allows you to quickly discover all computers on a network. The tool offers a variety of useful features, including:

Scan all computers on a network, including computers that are turned off or in sleep mode.

Get detailed information about the discovered computers, including IP addresses, computer names, operating systems, etc.

Control computers remotely through Radmin.

Turn off or restart computers remotely.

How to install and use Advanced IP Scanner

To install Advanced IP Scanner, visit the developer’s website and download the appropriate version for your operating system. Once downloaded, run the installer and follow the on-screen instructions.

To use Advanced IP Scanner, follow these steps:

Launch Advanced IP Scanner.

Enter the IP address or IP address range of the network you want to scan.

Click the “Scan” button.

Advanced IP Scanner will begin scanning the network and will list all discovered computers in a list.

Customize scan results

You can customize the scan results of Advanced IP Scanner using the following options:

Scan ports: You can specify specific ports to scan.

Information to display: You can choose specific information to display for each discovered computer.

Remote computer control features

Advanced IP Scanner allows you to control computers remotely through Radmin. To use this feature, you need to install Radmin Server on the remote computer.

To connect to a remote computer, follow these steps:

Select the remote computer from the list.

Click the “Connect” button.

Advanced IP Scanner will begin connecting to the remote computer. Once the connection is successful, you will be able to control the remote computer just like you are sitting in front of that computer.

Tựa đề: Tìm Hiểu Cách Sử Dụng Advanced IP Scanner: Công Cụ Quét IP Hiệu Quả

Leave a Reply

All in one