Title: Walmart Gift Card to Amazon Gift Card – An Easy Guide (Thẻ quà tặng Walmart sang thẻ quà tặng Amazon – Hướng dẫn đơn giản)

Introduction (Giới thiệu)

In today’s digital age, gift cards have become increasingly popular as versatile presents for any occasion. If you have a Walmart gift card and would like to convert it into an Amazon gift card, you’re in the right place. This guide will walk you through the simple steps to make the switch, ensuring that you can shop for your favorite items on Amazon hassle-free.

(Trong thời đại số hóa hiện nay, thẻ quà tặng đã trở nên ngày càng phổ biến như một món quà linh hoạt cho bất kỳ dịp nào. Nếu bạn có một thẻ quà tặng Walmart và muốn đổi nó thành thẻ quà tặng Amazon, bạn đang ở đúng nơi. Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn qua các bước đơn giản để thực hiện việc đổi đầu tiên này, đảm bảo bạn có thể mua sắm các mặt hàng yêu thích trên Amazon một cách dễ dàng.)

Step 1: Check Your Walmart Gift Card Balance (Bước 1: Kiểm tra số dư thẻ quà tặng Walmart của bạn)

Before you proceed with the conversion, it’s crucial to know the balance on your Walmart gift card. You can easily check this by visiting the Walmart website or calling their customer service. You need this information to determine the amount you can transfer to an Amazon gift card.

(Trước khi bạn tiến hành việc đổi đầu tiên, việc quan trọng là phải biết số dư trên thẻ quà tặng Walmart của bạn. Bạn có thể dễ dàng kiểm tra điều này bằng cách truy cập trang web của Walmart hoặc gọi điện thoại tới dịch vụ khách hàng của họ. Bạn cần thông tin này để xác định số tiền bạn có thể chuyển sang thẻ quà tặng Amazon.)

Step 2: Visit a Gift Card Exchange Website (Bước 2: Truy cập trang web trao đổi thẻ quà tặng)

There are several online platforms that specialize in gift card exchanges, making it easy to swap your Walmart gift card for an Amazon one. Some popular options include Raise, CardCash, and Gift Card Granny. Visit one of these websites to begin the exchange process.

(Có một số nền tảng trực tuyến chuyên về việc trao đổi thẻ quà tặng, giúp bạn dễ dàng đổi thẻ quà tặng Walmart của bạn thành một thẻ quà tặng Amazon. Một số lựa chọn phổ biến bao gồm Raise, CardCash và Gift Card Granny. Truy cập một trong những trang web này để bắt đầu quá trình đổi thẻ.)

Step 3: Enter Card Details and Choose Amazon (Bước 3: Nhập thông tin thẻ và chọn Amazon)

On the gift card exchange website, you’ll need to enter details about your Walmart gift card, including the card number and PIN. Then, select Amazon as the desired gift card you want to receive in exchange. The website will calculate the value you’ll receive on your Amazon gift card based on your Walmart card’s balance.

(Trên trang web trao đổi thẻ quà tặng, bạn cần phải nhập thông tin về thẻ quà tặng Walmart của bạn, bao gồm số thẻ và mã PIN. Sau đó, chọn Amazon là thẻ quà tặng bạn muốn nhận trong quá trình trao đổi. Trang web sẽ tính toán giá trị bạn sẽ nhận được trên thẻ quà tặng Amazon của mình dựa trên số dư thẻ Walmart.)

Step 4: Complete the Exchange (Bước 4: Hoàn tất quá trình trao đổi)

Follow the website’s instructions to complete the exchange. This may involve verifying your identity and agreeing to their terms and conditions. Once the exchange is confirmed, you’ll receive your Amazon gift card electronically.

(Làm theo hướng dẫn của trang web để hoàn tất quá trình trao đổi. Điều này có thể bao gồm xác minh danh tính của bạn và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của họ. Khi việc trao đổi được xác nhận, bạn sẽ nhận được thẻ quà tặng Amazon của mình qua điện tử.)

Conclusion (Kết luận)

Converting a Walmart gift card to an Amazon gift card is a straightforward process thanks to online gift card exchange platforms. With this guide, you can easily transform your Walmart credit into Amazon spending power, opening up a world of online shopping possibilities.

(Việc đổi thẻ quà tặng Walmart thành thẻ quà tặng Amazon là một quy trình đơn giản nhờ các nền tảng trao đổi thẻ quà tặng trực tuyến. Với hướng dẫn này, bạn có thể dễ dàng biến thẻ tín dụng Walmart của mình thành sức mua sắm trên Amazon, mở ra một thế giới của các cơ hội mua sắm trực tuyến.)

Now, you can enjoy shopping on Amazon with your newly acquired gift card balance. Happy shopping!

(Bây giờ, bạn có thể tận hưởng việc mua sắm trên Amazon với số dư thẻ quà tặng mới của bạn. Chúc bạn mua sắm vui vẻ!)

walmart gift card to amazon gift card

Leave a Reply

All in one