Worldlist 2022: Danh Sách Mật Khẩu Cho Brute Force Attack

Worldlist 2022: Danh sách mật khẩu cho brute force attack

Tiếng Việt

Mật khẩu là một trong những yếu tố quan trọng nhất để bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi bị truy cập trái phép. Tuy nhiên, nhiều người vẫn sử dụng các mật khẩu yếu, dễ đoán, khiến chúng ta dễ bị tấn công brute force.

Tấn công brute force là một phương pháp tấn công mạng trong đó tin tặc sử dụng các công cụ để thử tất cả các khả năng có thể của một mật khẩu cho đến khi chúng tìm thấy mật khẩu chính xác.

Danh sách mật khẩu Worldlist 2022

Worldlist 2022 là một danh sách các mật khẩu phổ biến nhất được sử dụng trên thế giới. Danh sách này được cập nhật thường xuyên để phản ánh các xu hướng mới nhất về mật khẩu.

Danh sách mật khẩu Worldlist 2022 có thể được sử dụng bởi tin tặc để tấn công brute force các tài khoản của bạn. Nếu bạn sử dụng một trong những mật khẩu trong danh sách này, tài khoản của bạn có nguy cơ bị tấn công cao.

Cách bảo vệ tài khoản khỏi tấn công brute force

Để bảo vệ tài khoản khỏi tấn công brute force, bạn nên sử dụng các mật khẩu mạnh và phức tạp. Một mật khẩu mạnh phải có ít nhất 12 ký tự và bao gồm cả chữ cái, số và ký hiệu.

Bạn cũng nên sử dụng xác thực hai yếu tố (2FA) để tăng cường bảo mật cho tài khoản của mình. 2FA yêu cầu bạn nhập mã xác minh được gửi đến điện thoại của bạn sau khi bạn nhập mật khẩu.

Dưới đây là một số mẹo để tạo mật khẩu mạnh:

Sử dụng một tập hợp ký tự đa dạng, bao gồm chữ cái, số và ký hiệu.

Tránh sử dụng các từ hoặc cụm từ có thể đoán được.

Sử dụng một mật khẩu khác nhau cho mỗi tài khoản.

Thay đổi mật khẩu của bạn thường xuyên.

English

Passwords are one of the most important factors in protecting your data from unauthorized access. However, many people still use weak, easily guessed passwords, making us vulnerable to brute force attacks.

A brute force attack is a type of network attack in which an attacker uses tools to try all possible combinations of a password until they find the correct password.

Worldlist 2022 password list

Worldlist 2022 is a list of the most common passwords used in the world. The list is updated regularly to reflect the latest trends in passwords.

The Worldlist 2022 password list can be used by attackers to brute force your accounts. If you are using one of the passwords on this list, your account is at high risk of being attacked.

How to protect your accounts from brute force attacks

To protect your accounts from brute force attacks, you should use strong and complex passwords. A strong password must be at least 12 characters long and include a mix of letters, numbers, and symbols.

You should also use two-factor authentication (2FA) to enhance the security of your accounts. 2FA requires you to enter a verification code sent to your phone after you enter your password.

Here are some tips for creating a strong password:

Use a diverse set of characters, including letters, numbers, and symbols.

Avoid using easily guessed words or phrases.

Use a different password for each account.

Change your password frequently.

Leave a Comment

All in one