Title: 7 Lý do khiến tài khoản Amazon Seller bị khóa và cách khắc phục

Title (English): 7 Reasons Your Amazon Seller Account Gets Suspended and How to Fix It

Bài viết:

Việt Nam:

Tạo và duy trì một tài khoản Amazon Seller có thể đem lại lợi nhuận lớn, nhưng đôi khi bạn có thể gặp phải tình huống khá phức tạp khi tài khoản của bạn bị khóa. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về 7 lý do phổ biến khiến tài khoản Amazon Seller bị khóa và cách bạn có thể khắc phục chúng.

Vi phạm bản quyền và sản phẩm giả mạo:

Tránh bán hàng giả mạo hoặc sản phẩm vi phạm bản quyền.

Cung cấp các thông tin sản phẩm chính xác và minh bạch.

Phản hồi không đủ chất lượng:

Trả lời đúng hạn và tránh nhận xét tiêu cực từ khách hàng.

Tạo một chính sách hoàn tiền linh hoạt.

Vi phạm các quy định về phân loại và danh mục:

Đảm bảo sản phẩm của bạn được đăng trong các danh mục phù hợp.

Theo dõi và cập nhật thông tin sản phẩm định kỳ.

Gian lận về đánh giá:

Không sử dụng các dịch vụ đánh giá giả mạo hoặc thực hiện gian lận về đánh giá.

Khuyến khích khách hàng thực sự đánh giá sản phẩm của bạn.

Vấn đề về hiệu suất vận chuyển:

Theo dõi và nâng cao hiệu suất vận chuyển của bạn.

Sử dụng các dịch vụ vận chuyển đáng tin cậy.

Tài khoản thanh toán không hợp lệ:

Đảm bảo thông tin thanh toán của bạn luôn hợp lệ và được cập nhật.

Xác minh thông tin thanh toán thường xuyên.

Vi phạm chính sách quảng cáo và quảng bá:

Tuân thủ chính sách quảng cáo của Amazon.

Tránh sử dụng từ khóa cấm và chiêu trò quảng cáo không đúng.

Nếu tài khoản Amazon Seller của bạn bị khóa vì bất kỳ lý do nào, hãy liên hệ với dịch vụ hỗ trợ của Amazon để biết thêm chi tiết và hướng dẫn cụ thể về cách khắc phục tình trạng này. Điều quan trọng là tuân thủ các quy tắc và chính sách của Amazon để duy trì tài khoản Seller của bạn một cách bền vững và thành công.

English:

Creating and maintaining an Amazon Seller account can be a lucrative venture, but sometimes you may encounter complex situations when your account gets suspended. Let’s explore 7 common reasons why Amazon Seller accounts get suspended and how you can remedy them.

Copyright Infringement and Counterfeit Products:

Avoid selling counterfeit or copyright-infringing products.

Provide accurate and transparent product information.

Insufficient Quality of Responses:

Respond promptly and avoid negative feedback from customers.

Establish a flexible refund policy.

Violating Category and Classification Rules:

Ensure your products are listed in relevant categories.

Regularly monitor and update product information.

Review Manipulation:

Do not use fake review services or engage in review manipulation.

Encourage genuine customer reviews of your products.

Shipping Performance Issues:

Monitor and improve your shipping performance.

Use reliable shipping services.

Invalid Payment Account:

Ensure your payment information is valid and up to date.

Verify payment information regularly.

Advertising and Promotion Policy Violations:

Adhere to Amazon’s advertising policies.

Avoid using prohibited keywords and misleading advertising tactics.

If your Amazon Seller account is suspended for any reason, contact Amazon’s customer support for more details and specific guidance on how to resolve the issue. It’s crucial to abide by Amazon’s rules and policies to maintain a sustainable and successful Seller account.

7 Lý do khiến tài khoản Amazon Seller bị khóa và cách khắc phục

Leave a Reply

All in one