Bảo vệ Dữ liệu Cá Nhân: Cách Phòng Ngừa Hacker với Mercury

Tiếng Việt

Trong thời đại công nghệ số, dữ liệu cá nhân là một tài sản vô cùng quý giá. Tuy nhiên, dữ liệu cá nhân cũng là mục tiêu hàng đầu của các hacker. Để bảo vệ dữ liệu cá nhân khỏi những kẻ tấn công, bạn cần có những biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

Dưới đây là một số cách phòng ngừa hacker với Mercury:

Sử dụng mật khẩu mạnh và duy nhất cho tất cả tài khoản trực tuyến của bạn. Mật khẩu mạnh phải bao gồm ít nhất 8 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký hiệu. Bạn cũng nên sử dụng mật khẩu khác nhau cho mỗi tài khoản.

Kích hoạt xác thực hai yếu tố (2FA) cho tất cả tài khoản trực tuyến của bạn. 2FA thêm một lớp bảo mật bổ sung bằng cách yêu cầu bạn nhập mã từ thiết bị di động của mình sau khi nhập mật khẩu.

Cập nhật phần mềm của bạn thường xuyên. Các nhà phát triển thường phát hành các bản vá bảo mật để sửa các lỗ hổng bảo mật. Bạn nên cập nhật phần mềm của mình thường xuyên để bảo vệ mình khỏi các lỗ hổng này.

Cẩn thận với những email và liên kết đáng ngờ. Hacker thường sử dụng email và liên kết đáng ngờ để lừa người dùng tiết lộ thông tin cá nhân hoặc cài đặt phần mềm độc hại. Bạn nên cẩn thận với những email và liên kết mà bạn không nhận ra.

Sử dụng các tiện ích mở rộng bảo mật. Có nhiều tiện ích mở rộng bảo mật có sẵn có thể giúp bạn bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình. Các tiện ích mở rộng này có thể giúp bạn chặn phần mềm độc hại, ngăn chặn theo dõi và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Tiếng Anh

In the age of digital technology, personal data is a valuable asset. However, personal data is also a prime target for hackers. To protect your personal data from attackers, you need to have effective preventive measures.

Here are some ways to prevent hackers with Mercury:

Use strong and unique passwords for all of your online accounts. A strong password should be at least 8 characters long and include uppercase, lowercase, numbers, and symbols. You should also use different passwords for each account.

Enable two-factor authentication (2FA) for all of your online accounts. 2FA adds an additional layer of security by requiring you to enter a code from your mobile device after entering your password.

Update your software regularly. Software developers often release security patches to fix security vulnerabilities. You should update your software regularly to protect yourself from these vulnerabilities.

Be careful with suspicious emails and links. Hackers often use suspicious emails and links to trick users into revealing personal information or installing malware. You should be careful with emails and links that you don’t recognize.

Use security extensions. There are many security extensions available that can help you protect your personal data. These extensions can help you block malware, prevent tracking, and protect your personal information.

Thêm thông tin

Ngoài những biện pháp phòng ngừa hacker với Mercury ở trên, bạn cũng có thể tham khảo thêm một số thông tin sau để bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình:

Sử dụng mạng Wi-Fi công cộng một cách an toàn. Khi sử dụng mạng Wi-Fi công cộng, bạn nên sử dụng VPN để mã hóa lưu lượng truy cập của mình.

Sao lưu dữ liệu của bạn thường xuyên. Nếu dữ liệu của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp, bạn vẫn có thể khôi phục lại dữ liệu đó từ bản sao lưu.

Giữ an toàn cho thiết bị của bạn. Bạn nên cài đặt phần mềm bảo mật và cập nhật hệ điều hành của thiết bị thường xuyên.

Giữ cho thông tin cá nhân của bạn ở chế độ riêng tư. Bạn không nên chia sẻ thông tin cá nhân của mình với người lạ.

Bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa hacker với Mercury và các thông tin bổ sung ở trên, bạn có thể bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình khỏi những kẻ tấn công.

Bảo vệ Dữ liệu Cá Nhân: Cách Phòng Ngừa Hacker với Mercury

Leave a Reply

All in one