Bí quyết An Toàn Linux: Tránh 8 Lệnh Cấm Nên Biết

Bí quyết An Toàn Linux: Tránh 8 Lệnh Cấm Nên Biết

Tiếng Việt

Linux là một hệ điều hành mã nguồn mở phổ biến, được sử dụng bởi nhiều người dùng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, Linux cũng có thể là một hệ điều hành dễ bị tấn công nếu không được bảo mật đúng cách. Một trong những cách để bảo vệ hệ thống Linux của bạn là tránh sử dụng các lệnh bị cấm.

Dưới đây là 8 lệnh bị cấm mà bạn nên tránh sử dụng trên hệ thống Linux của mình:

rm -rf: Lệnh này sẽ xóa tất cả các tệp và thư mục trong thư mục được chỉ định. Điều này có thể là một cách rất nguy hiểm để xóa dữ liệu, vì nó không có cơ hội khôi phục.

passwd root: Lệnh này sẽ đặt lại mật khẩu của root, người dùng có quyền truy cập cao nhất vào hệ thống. Điều này có thể là một mối đe dọa bảo mật nghiêm trọng nếu bạn không biết ai đang truy cập vào hệ thống của mình.

su root: Lệnh này sẽ cho phép bạn đăng nhập vào hệ thống với tư cách là người dùng root. Điều này cũng có thể là một mối đe dọa bảo mật nghiêm trọng nếu bạn không biết ai đang truy cập vào hệ thống của mình.

chmod +s: Lệnh này sẽ cấp cho tệp hoặc thư mục quyền thực thi. Điều này có thể cho phép một kẻ tấn công chạy mã độc trên hệ thống của bạn.

chown root: Lệnh này sẽ chuyển quyền sở hữu của tệp hoặc thư mục cho người dùng root. Điều này có thể cho phép một kẻ tấn công truy cập và thay đổi tệp hoặc thư mục.

chgrp root: Lệnh này sẽ chuyển quyền sở hữu nhóm của tệp hoặc thư mục cho nhóm root. Điều này có thể cho phép một kẻ tấn công truy cập và thay đổi tệp hoặc thư mục.

mkpasswd: Lệnh này sẽ tạo mật khẩu mới. Điều này có thể hữu ích nếu bạn muốn tạo mật khẩu mạnh, nhưng nó cũng có thể được sử dụng để tạo mật khẩu yếu.

Tiếng Anh

Linux is a popular open-source operating system used by many people around the world. However, Linux can also be a vulnerable operating system if not properly secured. One way to protect your Linux system is to avoid using forbidden commands.

Here are 8 forbidden commands that you should avoid using on your Linux system:

rm -rf: This command will delete all files and directories in the specified directory. This can be a very dangerous way to delete data, as it does not have any chance of recovery.

passwd root: This command will reset the password of the root user, the user with the highest privileges on the system. This can be a serious security threat if you do not know who is accessing your system.

su root: This command will allow you to log in to the system as the root user. This can also be a serious security threat if you do not know who is accessing your system.

chmod +s: This command will grant a file or directory the execute permission. This can allow an attacker to run malicious code on your system.

chown root: This command will change the ownership of a file or directory to the root user. This can allow an attacker to access and change the file or directory.

chgrp root: This command will change the group ownership of a file or directory to the root group. This can allow an attacker to access and change the file or directory.

mkpasswd: This command will create a new password. This can be useful if you want to create a strong password, but it can also be used to create a weak password.

Lời khuyên bảo mật

Ngoài việc tránh sử dụng các lệnh bị cấm, bạn cũng có thể thực hiện các biện pháp bảo mật khác để bảo vệ hệ thống Linux của mình, chẳng hạn như:

Cài đặt bản cập nhật bảo mật thường xuyên.

Sử dụng mật khẩu mạnh và duy nhất cho tất cả các tài khoản của bạn.

Bật xác thực hai yếu tố.

Sử dụng tường lửa để ngăn chặn truy cập trái phép.

Tạo bản sao lưu thường xuyên của hệ thống của bạn.

Bằng cách thực hiện các biện pháp bảo mật này, bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống Linux của mình khỏi bị tấn công.

Leave a Comment

All in one