Bí quyết An Toàn Linux: Tránh 8 Lệnh Cấm Nên Biết

Tiếng Việt

Linux là một hệ điều hành mã nguồn mở an toàn và ổn định. Tuy nhiên, giống như bất kỳ hệ điều hành nào khác, Linux cũng có thể bị tấn công. Một trong những cách phổ biến nhất để tấn công Linux là sử dụng các lệnh cấm.

Lệnh cấm là các lệnh có thể được sử dụng để truy cập hoặc thực thi các hành động có hại trên hệ thống Linux. Nếu bạn không biết những lệnh này là gì và cách sử dụng chúng một cách an toàn, bạn có thể dễ dàng trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công.

Dưới đây là 8 lệnh cấm mà bạn nên tránh sử dụng:

rm -rf: Lệnh này sẽ xóa tất cả các tệp và thư mục trong một thư mục. Nếu bạn sử dụng lệnh này không chính xác, bạn có thể xóa mất dữ liệu quan trọng.

sudo rm -rf: Lệnh này sẽ xóa tất cả các tệp và thư mục trong một thư mục với quyền root. Điều này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu được sử dụng bởi kẻ tấn công.

passwd root: Lệnh này sẽ đặt lại mật khẩu của root. Nếu kẻ tấn công có thể thực thi lệnh này, họ có thể truy cập vào toàn bộ hệ thống của bạn.

su root: Lệnh này sẽ chuyển đổi thành root. Nếu kẻ tấn công có thể thực thi lệnh này, họ sẽ có quyền truy cập root vào hệ thống của bạn.

cp -a: Lệnh này sẽ sao chép tất cả các tệp và thư mục trong một thư mục. Nếu bạn sử dụng lệnh này không chính xác, bạn có thể sao chép mất dữ liệu quan trọng.

mv -f: Lệnh này sẽ di chuyển hoặc đổi tên tất cả các tệp và thư mục trong một thư mục. Nếu bạn sử dụng lệnh này không chính xác, bạn có thể di chuyển hoặc đổi tên mất dữ liệu quan trọng.

chmod 777: Lệnh này sẽ cấp quyền truy cập đầy đủ cho tất cả người dùng đối với một tệp hoặc thư mục. Điều này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu được sử dụng bởi kẻ tấn công.

Để bảo vệ hệ thống Linux của bạn khỏi các lệnh cấm, hãy làm theo các mẹo sau:

Chỉ sử dụng các lệnh cấm khi bạn chắc chắn về những gì mình đang làm.

Sử dụng các lệnh cấm với quyền root một cách cẩn thận.

Tạo các quy tắc ủy quyền để hạn chế quyền truy cập vào các lệnh cấm.

Tiếng Anh

Linux Security Tips: 8 Forbidden Commands You Should Know

Linux is a safe and stable operating system. However, like any other operating system, Linux can be attacked. One of the most common ways to attack Linux is to use forbidden commands.

Forbidden commands are commands that can be used to access or perform harmful actions on a Linux system. If you don’t know what these commands are and how to use them safely, you could easily become a victim of an attack.

Here are 8 forbidden commands that you should avoid using:

rm -rf: This command will delete all files and directories in a directory. If you use this command incorrectly, you could lose important data.

sudo rm -rf: This command will delete all files and directories in a directory with root privileges. This can lead to serious consequences if used by an attacker.

passwd root: This command will reset the root password. If an attacker can execute this command, they will have access to your entire system.

su root: This command will switch to root. If an attacker can execute this command, they will have root access to your system.

cp -a: This command will copy all files and directories in a directory. If you use this command incorrectly, you could copy important data.

mv -f: This command will move or rename all files and directories in a directory. If you use this command incorrectly, you could move or rename important data.

chmod 777: This command will give full access to all users to a file or directory. This can lead to serious consequences if used by an attacker.

To protect your Linux system from forbidden commands, follow these tips:

Only use forbidden commands when you are sure of what you are doing.

Use forbidden commands with root privileges carefully.

Create authorization rules to restrict access to forbidden commands.

Bí quyết An Toàn Linux: Tránh 8 Lệnh Cấm Nên Biết

Leave a Reply

All in one