Cách Cài Đặt DDNS trên Raspberry Pi: Hướng Dẫn Đơn Giản và Hiệu Quả

Cách Cài Đặt DDNS trên Raspberry Pi: Hướng Dẫn Đơn Giản và Hiệu Quả

Tiếng Việt

Dynamic DNS (DDNS) là một dịch vụ cho phép bạn sử dụng tên miền internet để truy cập vào một thiết bị có địa chỉ IP động. Điều này rất hữu ích nếu bạn muốn truy cập vào Raspberry Pi của mình từ xa, chẳng hạn như để quản lý từ xa hoặc truy cập vào các dịch vụ web được lưu trữ trên Raspberry Pi.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ cài đặt DDNS trên Raspberry Pi bằng dịch vụ No-IP. No-IP là một dịch vụ DDNS miễn phí cung cấp cho bạn một tên miền miễn phí và một API để cập nhật địa chỉ IP của bạn.

Yêu cầu

Raspberry Pi với hệ điều hành Raspbian đã được cài đặt

Tài khoản No-IP

Hướng dẫn

Tạo một tài khoản No-IP và đăng ký một tên miền miễn phí.

Mở một terminal trên Raspberry Pi của bạn.

Cài đặt dịch vụ DDNS No-IP:

sudo apt-get install noip2

Khởi động dịch vụ DDNS:

sudo systemctl start noip2

Cấu hình dịch vụ DDNS:

sudo nano /etc/noip2/noip.conf

Thêm các thông tin sau vào tệp cấu hình:

noip_username=your_noip_username

noip_password=your_noip_password

noip_hostname=your_noip_hostname

Thay thế các giá trị sau:

your_noip_username: Tên người dùng No-IP của bạn.

your_noip_password: Mật khẩu No-IP của bạn.

your_noip_hostname: Tên miền No-IP của bạn.

Lưu và đóng tệp cấu hình.

Kiểm tra xem dịch vụ DDNS có hoạt động không:

sudo noip2 -d

Nếu dịch vụ DDNS hoạt động bình thường, bạn sẽ thấy thông báo sau:

No-IP Update Successful

Kết luận

Bằng cách làm theo hướng dẫn này, bạn đã cài đặt thành công DDNS trên Raspberry Pi của mình. Bây giờ bạn có thể truy cập Raspberry Pi của mình từ xa bằng tên miền No-IP của bạn.

English

Dynamic DNS (DDNS) is a service that allows you to use an internet domain name to access a device with a dynamic IP address. This is very useful if you want to access your Raspberry Pi remotely, such as to manage it remotely or to access web services hosted on your Raspberry Pi.

In this guide, we will install DDNS on a Raspberry Pi using the No-IP service. No-IP is a free DDNS service that provides you with a free domain name and an API to update your IP address.

Requirements

A Raspberry Pi with Raspbian operating system installed

A No-IP account

Instructions

Create a No-IP account and register a free domain name.

Open a terminal on your Raspberry Pi.

Install the No-IP DDNS service:

sudo apt-get install noip2

Start the DDNS service:

sudo systemctl start noip2

Configure the DDNS service:

sudo nano /etc/noip2/noip.conf

Add the following information to the configuration file:

noip_username=your_noip_username

noip_password=your_noip_password

noip_hostname=your_noip_hostname

Replace the following values:

your_noip_username: Your No-IP username.

your_noip_password: Your No-IP password.

your_noip_hostname: Your No-IP domain name.

Save and close the configuration file.

Check if the DDNS service is working:

sudo noip2 -d

If the DDNS service is working properly, you will see the following message:

No-IP Update Successful

Conclusion

By following these instructions, you have successfully installed DDNS on your Raspberry Pi. Now you can access

Leave a Comment

All in one