Cách Nhận Chứng Chỉ C Miễn Phí: Hướng Dẫn Chi Tiết từ Microsoft và freeCodeCamp

Tiếng Việt

C# là một ngôn ngữ lập trình được phát triển bởi Microsoft và được sử dụng rộng rãi trong phát triển phần mềm. Nếu bạn đang muốn học C#, việc nhận chứng chỉ C# là một cách tuyệt vời để chứng minh kỹ năng của bạn.

Microsoft và freeCodeCamp cung cấp một chương trình đào tạo và chứng nhận C# miễn phí. Chương trình này bao gồm các bài học, thực hành và bài kiểm tra được thiết kế để giúp bạn học C# từ cơ bản đến nâng cao.

Bước 1: Đăng ký tài khoản Microsoft Learn

Để bắt đầu, bạn cần tạo tài khoản Microsoft Learn. Tài khoản này cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung đào tạo của Microsoft, bao gồm cả chương trình đào tạo C# miễn phí.

Bước 2: Hoàn thành khóa học “Foundational C#”

Khóa học “Foundational C#” là khóa học cơ bản về C#. Khóa học này bao gồm các chủ đề như:

Giới thiệu về C#

Cú pháp và từ khóa C#

Lập trình hướng đối tượng với C#

Lập trình hướng dữ liệu với C#

Lập trình mạng với C#

Bước 3: Hoàn thành bài kiểm tra “Fundamentals C#”

Sau khi hoàn thành khóa học “Foundational C#”, bạn có thể tham gia bài kiểm tra “Fundamentals C#”. Bài kiểm tra này có 40 câu hỏi và bạn cần đạt điểm tối thiểu 70% để vượt qua.

Bước 4: Nhận chứng chỉ C#

Nếu bạn vượt qua bài kiểm tra “Fundamentals C#”, bạn sẽ nhận được chứng chỉ C#. Chứng chỉ này là bằng chứng về kỹ năng C# của bạn.

Các mẹo để đạt được chứng chỉ C#

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn đạt được chứng chỉ C#:

Dành thời gian để học tập và thực hành.

Tham gia các cộng đồng và diễn đàn C# để được hỗ trợ.

Theo dõi tiến trình của bạn và đặt mục tiêu.

Kết luận

Chương trình đào tạo và chứng nhận C# miễn phí từ Microsoft và freeCodeCamp là một cách tuyệt vời để học C# và chứng minh kỹ năng của bạn. Nếu bạn đang muốn học C#, hãy tham gia chương trình này ngay hôm nay.

English

C# is a programming language developed by Microsoft and widely used in software development. If you are interested in learning C#, earning a C# certification is a great way to demonstrate your skills.

Microsoft and freeCodeCamp offer a free C# training and certification program. The program includes lessons, practice exercises, and a test designed to help you learn C# from the basics to advanced.

Step 1: Create a Microsoft Learn account

To get started, you need to create a Microsoft Learn account. This account gives you access to all of Microsoft’s training content, including the free C# certification program.

Step 2: Complete the “Foundational C#” course

The “Foundational C#” course is an introductory course on C#. The course covers topics such as:

Introduction to C#

C# syntax and keywords

Object-oriented programming with C#

Data-driven programming with C#

Networking programming with C#

Step 3: Take the “Fundamentals C#” exam

After completing the “Foundational C#” course, you can take the “Fundamentals C#” exam. The exam has 40 questions and you need to score at least 70% to pass.

Step 4: Receive your C# certification

If you pass the “Fundamentals C#” exam, you will receive your C# certification. This certification is proof of your C# skills.

Tips for passing the C# certification

Here are some tips to help you pass the C# certification:

Spend time studying and practicing.

Join C# communities and forums for support.

Track your progress and set goals.

Conclusion

The free C# training and certification program from Microsoft and freeCodeCamp is a great way to learn C# and demonstrate your skills. If you are interested in learning C#, sign up for the program today.

Cách Nhận Chứng Chỉ C Miễn Phí: Hướng Dẫn Chi Tiết từ Microsoft và freeCodeCamp

Leave a Reply

All in one