Khám Phá Cách Tìm Địa Chỉ IP Máy Tính Nhanh Nhất và Dễ Dàng

Tiêu đề: Cách Tìm Địa Chỉ IP Máy Tính Nhanh Nhất và Dễ Dàng

Bố cục:

Giới thiệu

Cách tìm địa chỉ IP máy tính bằng Command Prompt

Cách tìm địa chỉ IP máy tính bằng Settings

Cách tìm địa chỉ IP máy tính bằng trang web

Kết luận

Giới thiệu:

Địa chỉ IP là một địa chỉ duy nhất được sử dụng để xác định một thiết bị trên mạng máy tính. Có hai loại địa chỉ IP là địa chỉ IP riêng và địa chỉ IP công cộng. Địa chỉ IP riêng được sử dụng để kết nối các thiết bị trên mạng nội bộ, trong khi địa chỉ IP công cộng được sử dụng để kết nối các thiết bị trên internet.

Việc biết địa chỉ IP của máy tính có thể hữu ích trong nhiều trường hợp, chẳng hạn như:

Kết nối máy tính từ xa

Chia sẻ file hoặc tài nguyên với các máy tính khác trên mạng

Khắc phục sự cố mạng

Cách tìm địa chỉ IP máy tính bằng Command Prompt:

Đây là cách tìm địa chỉ IP máy tính nhanh nhất và dễ dàng nhất.

Mở Command Prompt bằng cách nhấn tổ hợp phím Windows + R và nhập cmd.

Trong cửa sổ Command Prompt, nhập lệnh ipconfig và nhấn Enter.

Địa chỉ IP riêng của máy tính sẽ được hiển thị trong dòng IPv4 Address.

Cách tìm địa chỉ IP máy tính bằng Settings:

Mở Settings bằng cách nhấn tổ hợp phím Windows + I.

Nhấp vào Network & Internet.

Nhấp vào mạng mà bạn đang kết nối.

Cuộn xuống và tìm Properties.

Địa chỉ IP riêng của máy tính sẽ được hiển thị trong dòng IPv4 Address.

Cách tìm địa chỉ IP máy tính bằng trang web:

Có nhiều trang web cung cấp dịch vụ tìm địa chỉ IP máy tính. Một trang web phổ biến là https://whatismyipaddress.com/.

Truy cập trang web https://whatismyipaddress.com/.

Địa chỉ IP của máy tính sẽ được hiển thị ở đầu trang.

Kết luận:

Trên đây là các cách tìm địa chỉ IP máy tính nhanh nhất và dễ dàng nhất. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn tìm được địa chỉ IP của máy tính của mình.

English:

Title: How to Find Your Computer’s IP Address Quickly and Easily

Introduction:

An IP address is a unique address that is used to identify a device on a computer network. There are two types of IP addresses: private IP addresses and public IP addresses. Private IP addresses are used to connect devices on an internal network, while public IP addresses are used to connect devices to the internet.

Knowing your computer’s IP address can be useful in many cases, such as:

Connecting to your computer remotely

Sharing files or resources with other computers on the network

Troubleshooting network problems

How to Find Your Computer’s IP Address Using Command Prompt:

This is the fastest and easiest way to find your computer’s IP address.

Open Command Prompt by pressing Windows + R and typing cmd.

In the Command Prompt window, type the command ipconfig and press Enter.

Your computer’s private IP address will be displayed in the IPv4 Address line.

How to Find Your Computer’s IP Address Using Settings:

Open Settings by pressing Windows + I.

Click on Network & Internet.

Click on the network that you are connected to.

Scroll down and find Properties.

Your computer’s private IP address will be displayed in the IPv4 Address line.

How to Find Your Computer’s IP Address Using a Website:

There are many websites that offer IP address lookup services. A popular website is https://whatismyipaddress.com/.

Go to the website https://whatismyipaddress.com/.

Your computer’s IP address will be displayed at the top of the page.

Conclusion:

These are the fastest and easiest ways to find your computer’s IP address. I hope this article has helped you find your computer’s IP address.

Leave a Comment

All in one