Khôi phục mật khẩu trên Ubuntu

Tiếng Việt

Ubuntu là một hệ điều hành mã nguồn mở phổ biến, được sử dụng bởi hàng triệu người trên toàn thế giới. Tuy nhiên, đôi khi bạn có thể quên mật khẩu đăng nhập của mình. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng chế độ khôi phục để đặt lại mật khẩu của mình.

Các bước để khôi phục mật khẩu trên Ubuntu:

Khởi động lại máy tính của bạn.

Khi máy tính của bạn đang khởi động, nhấn và giữ phím Shift.

Sử dụng các phím mũi tên để chọn Advanced options for Ubuntu.

Chọn Recovery mode.

Khi hệ thống khởi động vào chế độ khôi phục, hãy chọn root từ danh sách các tùy chọn.

Bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu root. Nếu bạn không nhớ mật khẩu root, hãy bỏ qua bước này.

Nhập lệnh sau để đặt lại mật khẩu của bạn:

passwd username

Trong đó, username là tên người dùng của bạn.

Nhập mật khẩu mới của bạn hai lần.

Nhấn Enter để lưu mật khẩu mới của bạn.

Lưu ý:

Bạn nên sử dụng mật khẩu mạnh và khó đoán để bảo vệ tài khoản của mình.

Bạn cũng có thể sử dụng một chương trình quản lý mật khẩu để lưu mật khẩu của mình một cách an toàn.

English

Ubuntu is a popular open-source operating system used by millions of people around the world. However, sometimes you may forget your login password. In this case, you can use the recovery mode to reset your password.

Steps to reset your password on Ubuntu:

Restart your computer.

When your computer is starting up, press and hold the Shift key.

Use the arrow keys to select Advanced options for Ubuntu.

Select Recovery mode.

When the system boots into recovery mode, select root from the list of options.

You will be prompted to enter the root password. If you don’t remember the root password, skip this step.

Enter the following command to reset your password:

passwd username

In which, username is your username.

Enter your new password twice.

Press Enter to save your new password.

Note:

You should use a strong and difficult-to-guess password to protect your account.

You can also use a password manager to store your passwords safely.

Additional tips:

If you are having trouble resetting your password, you can try using a live CD or USB drive to boot your computer into a different operating system.

You can also contact Ubuntu support for help.

I hope this helps!

Khôi Phục Mật Khẩu Trên Ubuntu

Leave a Reply

All in one