Parrot OS vs Kali Linux: Lựa chọn tốt nhất cho việc học hack

Tiếng Việt

Parrot OS và Kali Linux là hai trong số các bản phân phối Linux phổ biến nhất được sử dụng cho mục đích kiểm tra xâm nhập (pentesting). Cả hai đều được đóng gói sẵn với nhiều công cụ và tài nguyên hữu ích cho các chuyên gia bảo mật, nhưng có một số khác biệt đáng chú ý giữa chúng.

So sánh các tính năng

Tính năng Parrot OS Kali Linux

Cơ sở hạ tầng Parrot OS dựa trên Debian, trong khi Kali Linux dựa trên Ubuntu. Kali Linux dựa trên Debian.

Mục đích Parrot OS được thiết kế cho cả mục đích kiểm tra xâm nhập và sử dụng hàng ngày. Kali Linux chủ yếu được sử dụng cho mục đích kiểm tra xâm nhập. Kali Linux chủ yếu được sử dụng cho mục đích kiểm tra xâm nhập.

Tính năng Parrot OS đi kèm với một loạt các tính năng bổ sung, chẳng hạn như môi trường ảo hóa tích hợp, trình duyệt web an toàn và trình quản lý mật khẩu. Kali Linux tập trung vào các công cụ kiểm tra xâm nhập. Kali Linux đi kèm với hơn 600 công cụ kiểm tra xâm nhập.

Cộng đồng Parrot OS có một cộng đồng người dùng và nhà phát triển tích cực. Kali Linux cũng có một cộng đồng lớn. Kali Linux có một cộng đồng lớn.

drive_spreadsheet

Export to Sheets

Lựa chọn tốt nhất cho bạn

Lựa chọn hệ điều hành tốt nhất cho bạn phụ thuộc vào nhu cầu và mục tiêu của bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một hệ điều hành có thể được sử dụng cho cả mục đích kiểm tra xâm nhập và sử dụng hàng ngày, Parrot OS là một lựa chọn tốt. Nếu bạn chỉ quan tâm đến kiểm tra xâm nhập, Kali Linux là một lựa chọn tốt hơn.

Lời khuyên

Dù bạn chọn hệ điều hành nào, điều quan trọng là phải dành thời gian để học cách sử dụng nó một cách an toàn và hiệu quả. Có rất nhiều tài nguyên trực tuyến và ngoại tuyến có sẵn để giúp bạn bắt đầu.

English

Parrot OS and Kali Linux are two of the most popular Linux distributions used for penetration testing purposes. Both are pre-packed with a variety of useful tools and resources for security professionals, but there are some notable differences between them.

Comparing features

Feature Parrot OS Kali Linux

Infrastructure Parrot OS is based on Debian, while Kali Linux is based on Ubuntu. Kali Linux is based on Debian.

Purpose Parrot OS is designed for both penetration testing and everyday use. Kali Linux is primarily used for penetration testing. Kali Linux is primarily used for penetration testing.

Features Parrot OS comes with a variety of additional features, such as an integrated virtualization environment, a secure web browser, and a password manager. Kali Linux focuses on penetration testing tools. Kali Linux comes with over 600 penetration testing tools.

Community Parrot OS has an active user and developer community. Kali Linux also has a large community. Kali Linux has a large community.

drive_spreadsheet

Export to Sheets

Choosing the best one for you

The best operating system for you depends on your needs and goals. If you’re looking for an operating system that can be used for both penetration testing and everyday use, Parrot OS is a good choice. If you’re only interested in penetration testing, Kali Linux is a better choice.

Tips

No matter which operating system you choose, it’s important to take the time to learn how to use it safely and effectively. There are many online and offline resources available to help you get started.

Additional information

Here are some additional details about Parrot OS and Kali Linux:

Parrot OS is a versatile operating system that can be used for a variety of purposes, including penetration testing, ethical hacking, and security research. It is known for its ease of use, security features, and community support.

Kali Linux is a specialized operating system designed for penetration testing. It comes with a wide range of tools and resources that can be used to assess the security of computer systems and networks. Kali Linux is known for its power and flexibility, but it can also be challenging to learn and use.

Ultimately, the best way to decide which operating system is right for you is to try both of them out and see which one you prefer.

Parrot OS vs Kali Linux: Lựa Chọn Tốt Nhất Cho Việc Học Hack

Leave a Reply

All in one