Title: Kinh nghiệm phỏng vấn Amazon – Amazon Interview Tips

English:

Are you gearing up for an interview with Amazon? Congratulations on reaching this stage! Landing a job at Amazon is a significant achievement, and to help you succeed, we’ve gathered valuable insights and tips to ace your Amazon interview.

 1. Understand Amazon’s Leadership Principles:
 2. Amazon values its Leadership Principles, and they play a pivotal role in their hiring process. Make sure you familiarize yourself with these principles, as you’re likely to be asked behavioral questions related to them during your interview. Examples include Customer Obsession, Ownership, and Learn and Be Curious.
 3. 2. Research the Role:
 4. Take the time to thoroughly understand the position you’re applying for. Know the job description, responsibilities, and how your skills and experience align with the role. Be ready to discuss how you can contribute to the team’s success.
 5. 3. Behavioral STAR Method:
 6. Amazon often employs the STAR (Situation, Task, Action, Result) method for behavioral questions. Prepare anecdotes from your past experiences that demonstrate how you exhibited leadership, problem-solving, and other relevant skills. Be specific and quantify your achievements whenever possible.
 7. 4. Technical Competence:
 8. Depending on the role, Amazon may assess your technical knowledge. Brush up on relevant skills, and be prepared for technical questions or coding challenges if applicable.
 9. 5. Company Culture:
 10. Amazon has a unique company culture. Be ready to discuss how you align with their culture and values. Highlight your adaptability and willingness to embrace change.
 11. 6. Mock Interviews:
 12. Practice makes perfect. Conduct mock interviews with friends or career coaches to get comfortable with the interview format. They can provide valuable feedback to help you improve.
 13. 7. Questions for the Interviewer:
 14. Prepare thoughtful questions to ask your interviewer. It shows your genuine interest in the role and the company. Avoid asking questions that can be easily answered through research.
 15. Vietnamese:
 16. Bạn đang chuẩn bị cho một buổi phỏng vấn tại Amazon? Chúc mừng bạn đã đạt được giai đoạn này! Được làm việc tại Amazon là một thành tựu quan trọng, và để giúp bạn thành công, chúng tôi đã tổng hợp các thông tin quý báu và gợi ý để hoàn thành phỏng vấn tại Amazon một cách xuất sắc.
 17. 1. Hiểu về Nguyên tắc Lãnh đạo của Amazon:
 18. Amazon đánh giá cao Nguyên tắc Lãnh đạo của mình, và chúng đóng một vai trò quan trọng trong quá trình tuyển dụng của họ. Hãy đảm bảo bạn làm quen với những nguyên tắc này, vì có thể bạn sẽ được hỏi về các câu hỏi về hành vi liên quan đến chúng trong buổi phỏng vấn. Ví dụ bao gồm Tận Tâm Với Khách Hàng, Sở Hữu, và Học Hỏi và Tò Mò.
 19. 2. Nghiên cứu Vị trí Ứng tuyển:
 20. Hãy dành thời gian để hiểu rõ vị trí mà bạn đang ứng tuyển. Biết mô tả công việc, trách nhiệm, và cách kỹ năng và kinh nghiệm của bạn liên quan đến vị trí đó. Sẵn sàng thảo luận về cách bạn có thể đóng góp vào sự thành công của nhóm.
 21. 3. Phương pháp STAR cho Câu hỏi Về Hành vi:
 22. Amazon thường sử dụng phương pháp STAR (Tình huống, Nhiệm vụ, Hành động, Kết quả) cho các câu hỏi về hành vi. Chuẩn bị các câu chuyện từ kinh nghiệm quá khứ của bạn để chứng minh cách bạn thể hiện sự lãnh đạo, giải quyết vấn đề và các kỹ năng liên quan khác. Hãy cụ thể và định lượng thành tựu của bạn bất cứ khi nào có thể.
 23. 4. Năng lực Kỹ thuật:
 24. Tùy thuộc vào vị trí, Amazon có thể đánh giá kiến thức kỹ thuật của bạn. Hãy làm mới kỹ năng liên quan và sẵn sàng cho các câu hỏi kỹ thuật hoặc thách thức về lập trình nếu phù hợp.
 25. 5. Văn hóa Công ty:
 26. Amazon có một văn hóa công ty độc đáo. Sẵn sàng thảo luận về cách bạn phù hợp với văn hóa và giá trị của họ. Đặc biệt làm nổi bật tính linh hoạt của bạn và sự sẵn sàng chấp nhận sự thay đổi.
 27. 6. Phỏng vấn Mẫu:
 28. Thực hành làm cho hoàn hảo. Tiến hành các buổi phỏng vấn mẫu với bạn bè hoặc huấn luyện viên nghề nghiệp để làm quen với định dạng phỏng vấn. Họ có thể cung cấp phản hồi quý báu để giúp bạn cải thiện.
 29. 7. Câu hỏi cho Người phỏng vấn:
 30. Chuẩn bị các câu hỏi thú vị để hỏi người phỏng vấn của bạn. Điều này thể hiện sự quan tâm chân thành của bạn đối với vị trí và công ty. Tránh hỏi các câu hỏi có thể dễ dàng được trả lời thông qua nghiên cứu.
kinh nghiệm phỏng vấn amazon

Leave a Reply

All in one