Title: Where to Find GTIN for POD Products? – Sản phẩm POD thì lấy GTIN ở đâu ?

Introduction (Giới thiệu):

Podcasting has gained tremendous popularity in recent years, and many content creators are exploring the world of Print-On-Demand (POD) products as a way to monetize their podcasts. However, when it comes to selling physical merchandise, especially on platforms like Google Shopping, you may wonder where to find the essential GTIN (Global Trade Item Number) for your POD products. In this article, we will guide you through the process of obtaining GTINs for your POD items, ensuring your products are ready for the digital marketplace.

(Podcast đã đạt được sự phổ biến đáng kể trong những năm gần đây, và nhiều người sáng tạo nội dung đang khám phá thế giới của sản phẩm Print-On-Demand (POD) như một cách để kiếm tiền từ podcast của họ. Tuy nhiên, khi bạn bắt đầu bán hàng hóa vật lý, đặc biệt là trên các nền tảng như Google Shopping, bạn có thể tự hỏi nơi nào để tìm GTIN (Global Trade Item Number) quan trọng cho các sản phẩm POD của mình. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua quy trình để có được GTIN cho các mặt hàng POD của bạn, đảm bảo sản phẩm của bạn đã sẵn sàng cho thị trường số hóa.)

What is GTIN? (GTIN là gì?):

GTIN, or Global Trade Item Number, is a unique identifier for products that helps standardize product information and streamline the supply chain. It is crucial for online marketplaces and retailers as it ensures product accuracy and traceability. GTINs come in different formats, including UPC, EAN, ISBN, and JAN, depending on the geographical location and product type.

(GTIN, hoặc Global Trade Item Number, là một định dạng độc đáo dành cho sản phẩm giúp chuẩn hóa thông tin sản phẩm và tối ưu hóa chuỗi cung ứng. Điều này quan trọng đối với các nền tảng thương mại điện tử và nhà bán lẻ, vì nó đảm bảo tính chính xác và khả năng truy vết của sản phẩm. GTIN có các định dạng khác nhau, bao gồm UPC, EAN, ISBN và JAN, tùy thuộc vào vị trí địa lý và loại sản phẩm.)

Finding GTIN for POD Products (Tìm GTIN cho các sản phẩm POD):

Obtaining GTINs for your POD products can be a bit challenging, especially if your products are custom-made and don’t have existing barcodes. Here are some methods you can consider:

(Lấy GTIN cho các sản phẩm POD của bạn có thể khá khó khăn, đặc biệt là nếu sản phẩm của bạn được làm theo đơn đặt hàng và không có mã vạch tồn tại. Dưới đây là một số phương pháp bạn có thể xem xét:)

  1. Create Your Own UPC: In some cases, you can apply for your own UPC (Universal Product Code) directly from the GS1 organization. This allows you to generate unique GTINs for your products. However, this option might involve additional costs and administrative work.
  2. (Tạo mã UPC của riêng bạn: Trong một số trường hợp, bạn có thể đăng ký một mã UPC (Universal Product Code) riêng từ tổ chức GS1. Điều này cho phép bạn tạo ra các GTIN duy nhất cho sản phẩm của bạn. Tuy nhiên, tùy chọn này có thể liên quan đến chi phí bổ sung và công việc hành chính.)
  3. 2. Utilize Manufacturer’s GTIN: If your POD products are created by a third-party manufacturer, they might already have assigned GTINs to their products. You can use these manufacturer-provided GTINs for your listings, ensuring accuracy.
  4. (Sử dụng GTIN của nhà sản xuất: Nếu sản phẩm POD của bạn được tạo ra bởi một nhà sản xuất bên thứ ba, họ có thể đã gán GTIN cho sản phẩm của họ từ trước. Bạn có thể sử dụng GTIN được cung cấp bởi nhà sản xuất này cho các danh sách của bạn, đảm bảo tính chính xác.)
  5. 3. Consider Exemptions: Some online marketplaces, like Google Shopping, offer exemptions for certain product categories, such as custom-made or handmade items. Check if your products qualify for any exemptions that allow you to list them without a GTIN.
  6. (Xem xét các loại miễn trừ: Một số nền tảng thương mại điện tử trực tuyến, như Google Shopping, cung cấp các loại miễn trừ cho một số danh mục sản phẩm cụ thể, như các sản phẩm tự làm hoặc đặt hàng theo yêu cầu. Kiểm tra xem sản phẩm của bạn có đủ điều kiện được miễn trừ không cho phép bạn đăng danh sách chúng mà không cần GTIN.)
  7. Conclusion (Kết luận):
  8. When it comes to selling POD products online, having the right GTINs is essential for visibility and trustworthiness. Explore the options mentioned above to find or create GTINs for your products, ensuring a smooth journey into the world of e-commerce. With the right GTINs in hand, you can confidently list your POD items on platforms like Google Shopping and reach a broader audience.
  9. (Khi bạn bắt đầu bán sản phẩm POD trực tuyến, có GTIN đúng là điều quan trọng để tăng khả năng nhận thấy và đáng tin cậy. Khám phá các tùy chọn được đề cập ở trên để tìm hoặc tạo GTIN cho sản phẩm của bạn, đảm bảo một hành trình trôi chảy vào thế giới thương mại điện tử. Với các GTIN đúng đắn trong t
Sản phẩm POD thì lấy GTIN ở đâu ?

Leave a Reply

All in one