SQLI Hunter v1.2 – Công cụ Tự động Phát hiện Lỗ hổng SQL Injection

Tiếng Việt

SQL Injection (SQLI) là một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng có thể khiến tin tặc truy cập trái phép vào cơ sở dữ liệu của một trang web. Để phát hiện lỗ hổng SQLI, các chuyên gia bảo mật thường sử dụng các công cụ quét tự động. Một trong những công cụ quét SQLI phổ biến nhất là SQLI Hunter v1.2.

Công cụ SQLI Hunter v1.2

SQLI Hunter v1.2 là một công cụ tự động quét các lỗ hổng SQL Injection trong một trang web. Công cụ này sử dụng một số kỹ thuật để phát hiện lỗ hổng, bao gồm:

Sử dụng các dorks Google để tìm kiếm các trang web có thể bị lỗi SQL.

Kiểm tra các trang web tìm kiếm các tham số có thể chứa lỗ hổng SQL.

Thử các tập lệnh SQL Injection phổ biến trên các tham số tìm thấy.

Cách sử dụng SQLI Hunter v1.2

Để sử dụng SQLI Hunter v1.2, bạn cần tải xuống và cài đặt công cụ này trên máy tính của mình. Sau khi cài đặt, bạn có thể bắt đầu quét các trang web bằng cách chạy lệnh sau:

sqlihunter.py -u https://example.com

Lệnh này sẽ quét trang web https://example.com để tìm các lỗ hổng SQL Injection. Nếu công cụ phát hiện thấy lỗ hổng, nó sẽ hiển thị thông tin chi tiết về lỗ hổng đó.

Ưu điểm của SQLI Hunter v1.2

SQLI Hunter v1.2 là một công cụ quét SQL Injection hiệu quả và dễ sử dụng. Công cụ này có một số ưu điểm sau:

Sử dụng nhiều kỹ thuật để phát hiện lỗ hổng SQL Injection.

Dễ sử dụng, ngay cả đối với người dùng mới.

Miễn phí.

Nhược điểm của SQLI Hunter v1.2

SQLI Hunter v1.2 cũng có một số nhược điểm sau:

Không thể phát hiện tất cả các lỗ hổng SQL Injection.

Có thể bị đánh lừa bởi các trang web được bảo vệ chống lại SQL Injection.

Kết luận

SQLI Hunter v1.2 là một công cụ quét SQL Injection hữu ích cho các chuyên gia bảo mật. Công cụ này có thể giúp bạn phát hiện các lỗ hổng SQL Injection trong các trang web của mình.

English

SQLI Hunter v1.2 – Automatic SQL Injection Detection Tool

SQL Injection (SQLI) is a serious security vulnerability that can allow attackers to gain unauthorized access to a website’s database. To detect SQLI vulnerabilities, security professionals often use automated scanning tools. One of the most popular SQLI scanning tools is SQLI Hunter v1.2.

SQLI Hunter v1.2 Tool

SQLI Hunter v1.2 is an automated tool that scans for SQL Injection vulnerabilities in a website. The tool uses a number of techniques to detect vulnerabilities, including:

Using Google dorks to search for websites that may be vulnerable to SQLi.

Checking websites for parameters that may contain SQLi vulnerabilities.

Trying common SQL Injection payloads on the parameters found.

How to Use SQLI Hunter v1.2

To use SQLI Hunter v1.2, you need to download and install the tool on your computer. Once installed, you can start scanning websites by running the following command:

sqlihunter.py -u https://example.com

This command will scan the website https://example.com for SQL Injection vulnerabilities. If the tool finds a vulnerability, it will display detailed information about the vulnerability.

Advantages of SQLI Hunter v1.2

SQLI Hunter v1.2 is an effective and easy-to-use SQL Injection scanning tool. The tool has the following advantages:

Uses multiple techniques to detect SQL Injection vulnerabilities.

Easy to use, even for beginners.

Free.

Disadvantages of SQLI Hunter v1.2

SQLI Hunter v1.2 also has the following disadvantages:

Cannot detect all SQL Injection vulnerabilities.

May be fooled by websites that are protected against SQL Injection.

Conclusion

SQLI Hunter v1.2 is a useful SQL Injection scanning tool for security professionals. The tool can help you detect SQL Injection vulnerabilities in your

SQLI Hunter v1.2 – Công cụ Tự động Phát hiện Lỗ hổng SQL Injection

Leave a Reply

All in one