Bí Quyết Nhanh Chóng: Tắt Wifi VinaPhone Trên Modem Internet

Tiếng Việt

VinaPhone là một trong những nhà cung cấp dịch vụ internet hàng đầu tại Việt Nam. Khi đăng ký dịch vụ internet của VinaPhone, bạn sẽ được cung cấp một modem wifi để sử dụng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bạn có thể muốn tắt wifi VinaPhone trên modem internet của mình.

Có hai cách để tắt wifi VinaPhone trên modem internet:

Cách 1: Sử dụng nút tắt wifi trên modem

Hầu hết các modem wifi của VinaPhone đều có một nút tắt wifi ở mặt sau hoặc mặt bên của modem. Để tắt wifi bằng cách này, bạn chỉ cần nhấn và giữ nút tắt wifi trong khoảng 5 giây. Khi đèn báo wifi trên modem tắt, thì wifi VinaPhone đã được tắt.

Cách 2: Tắt wifi bằng cách truy cập vào cài đặt modem

Nếu không tìm thấy nút tắt wifi trên modem, bạn có thể tắt wifi bằng cách truy cập vào cài đặt modem. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết:

Mở trình duyệt web và truy cập vào địa chỉ IP của modem. Địa chỉ IP của modem thường được in trên nhãn dán ở mặt sau hoặc mặt bên của modem.

Nhập tên người dùng và mật khẩu của modem. Tên người dùng và mật khẩu thường được in trên nhãn dán ở mặt sau hoặc mặt bên của modem.

Trên giao diện cài đặt modem, tìm phần cài đặt wifi.

Tìm tùy chọn tắt wifi và bật nó lên.

Nhấn nút “Lưu” hoặc “Apply” để lưu cài đặt.

Sau khi tắt wifi VinaPhone, bạn sẽ không thể sử dụng wifi của VinaPhone để kết nối internet. Để sử dụng lại wifi VinaPhone, bạn chỉ cần bật wifi theo hướng dẫn ở trên.

English

VinaPhone is one of the leading internet service providers in Vietnam. When you subscribe to VinaPhone’s internet service, you will be provided with a wifi modem to use. However, in some cases, you may want to disable the VinaPhone wifi on your internet modem.

There are two ways to disable the VinaPhone wifi on your internet modem:

Method 1: Use the wifi off button on the modem

Most VinaPhone wifi modems have a wifi off button on the back or side of the modem. To disable the wifi using this method, simply press and hold the wifi off button for about 5 seconds. When the wifi indicator light on the modem turns off, then the VinaPhone wifi has been disabled.

Method 2: Disable wifi by accessing the modem settings

If you cannot find the wifi off button on the modem, you can disable the wifi by accessing the modem settings. Here are the detailed instructions:

Open a web browser and go to the modem’s IP address. The modem’s IP address is usually printed on the label on the back or side of the modem.

Enter the username and password of the modem. The username and password are usually printed on the label on the back or side of the modem.

On the modem’s settings interface, find the wifi settings section.

Find the wifi disable option and turn it on.

Click the “Save” or “Apply” button to save the settings.

After disabling the VinaPhone wifi, you will not be able to use the VinaPhone wifi to connect to the internet. To use the VinaPhone wifi again, simply enable the wifi following the instructions above.

Bí Quyết Nhanh Chóng: Tắt Wifi VinaPhone Trên Modem Internet

Leave a Reply

All in one