Tăng Hiệu Quả SEO với Công Cụ Scan Dorks của Google: Hướng Dẫn Thu Thập Thông Tin Website Nhanh Chóng!

Tiếng Việt

Thu thập thông tin website là một công đoạn quan trọng trong quá trình SEO. Thông qua việc thu thập thông tin, bạn có thể hiểu rõ hơn về cấu trúc, nội dung và các yếu tố kỹ thuật của website, từ đó đưa ra những chiến lược SEO phù hợp.

Google cung cấp một công cụ miễn phí có tên là Google Dorks để giúp bạn thu thập thông tin website một cách nhanh chóng và hiệu quả. Công cụ này cho phép bạn tìm kiếm các thông tin cụ thể trên website, chẳng hạn như:

Các trang web bị lỗi

Các lỗ hổng bảo mật

Các file nhạy cảm

Các liên kết bị hỏng

Các nội dung trùng lặp

Cách sử dụng Google Dorks để thu thập thông tin website

Để sử dụng Google Dorks, bạn chỉ cần nhập câu lệnh tìm kiếm vào thanh tìm kiếm của Google. Câu lệnh tìm kiếm được tạo thành từ các ký tự đặc biệt được gọi là dorks. Có rất nhiều loại dorks khác nhau, mỗi loại sẽ cho bạn kết quả tìm kiếm khác nhau.

Dưới đây là một số dorks thường được sử dụng để thu thập thông tin website:

intitle: “404 Not Found”: Tìm kiếm các trang web bị lỗi 404

inurl: “/admin/”: Tìm kiếm các trang quản trị website

filetype: .pdf: Tìm kiếm các file PDF trên website

intext: “keyword”: Tìm kiếm các trang web có chứa từ khóa cụ thể

site: example.com: Tìm kiếm các trang web thuộc domain example.com

Một số lưu ý khi sử dụng Google Dorks

Hãy cẩn thận khi sử dụng Google Dorks để tìm kiếm thông tin nhạy cảm.

Không sử dụng Google Dorks để xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

Hãy sử dụng Google Dorks một cách có trách nhiệm.

Kết luận

Google Dorks là một công cụ hữu ích giúp bạn thu thập thông tin website một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tuy nhiên, bạn cần sử dụng công cụ này một cách cẩn thận và có trách nhiệm.

English

Increase SEO Efficiency with Google Scan Dorks: A Guide to Quickly Collect Website Information!

Information collection of website is an important step in the SEO process. Through information collection, you can better understand the structure, content, and technical factors of the website, from which to develop appropriate SEO strategies.

Google provides a free tool called Google Dorks to help you quickly and efficiently collect website information. This tool allows you to search for specific information on the website, such as:

Error web pages

Security vulnerabilities

Sensitive files

Broken links

Duplicate content

How to use Google Dorks to collect website information

To use Google Dorks, you simply enter the search query into the search bar of Google. The search query is made up of special characters called dorks. There are many different types of dorks, each will give you different search results.

Here are some common dorks used to collect website information:

intitle: “404 Not Found”: Find 404 error web pages

inurl: “/admin/”: Find website administration pages

filetype: .pdf: Find PDF files on the website

intext: “keyword”: Find web pages containing specific keywords

site: example.com: Find web pages belonging to the domain example.com

Some notes when using Google Dorks

Be careful when using Google Dorks to search for sensitive information.

Do not use Google Dorks to invade the privacy of others.

Use Google Dorks responsibly.

Conclusion

Google Dorks is a useful tool that helps you quickly and efficiently collect website information. However, you need to use this tool carefully and responsibly.

Tăng Hiệu Quả SEO với Công Cụ Scan Dorks của Google: Hướng Dẫn Thu Thập Thông Tin Website Nhanh Chóng!

Leave a Reply

All in one