Cách Cài Đặt và Sử Dụng Ngrok: Hướng Dẫn NAT Port Chi Tiết

Tiếng Việt

Ngrok là một công cụ giúp bạn đưa các dịch vụ trên máy tính ra ngoài Internet mà không cần phải NAT Port hoặc làm lộ IP Public của bạn. Ngrok hoạt động như một reverse proxy, nó sẽ tạo một đường hầm bảo mật giữa máy tính của bạn và Internet. Đường hầm này sẽ cho phép người dùng Internet truy cập vào các dịch vụ đang chạy trên máy tính của bạn, ngay cả khi máy tính của bạn đang được kết nối với mạng nội bộ hoặc có địa chỉ IP động.

Cài đặt Ngrok

Để cài đặt Ngrok, bạn có thể tải xuống phiên bản phù hợp với hệ điều hành của mình từ trang web của Ngrok. Sau khi tải xuống, bạn hãy giải nén tệp và chạy tệp ngrok.exe.

Sử dụng Ngrok

Để sử dụng Ngrok, bạn cần chỉ định cổng dịch vụ mà bạn muốn mở ra ngoài Internet. Bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng lệnh sau:

ngrok <cổng-dịch-vụ>

Ví dụ, để mở cổng 80 cho dịch vụ web, bạn sẽ sử dụng lệnh sau:

ngrok http 80

Ngrok sẽ tạo một đường hầm và cung cấp cho bạn một địa chỉ URL để truy cập dịch vụ. Địa chỉ URL này sẽ có dạng sau:

https://<subdomain>.ngrok.io:<cổng-dịch-vụ>

Ví dụ, nếu bạn đã sử dụng lệnh ngrok http 80, địa chỉ URL của bạn sẽ là:

https://abcdefg.ngrok.io:80

Bạn có thể truy cập dịch vụ của mình bằng cách mở địa chỉ URL này trong trình duyệt web.

Các tính năng của Ngrok

Ngrok cung cấp một số tính năng hữu ích, bao gồm:

NAT Port: Ngrok cho phép bạn mở các cổng dịch vụ trên máy tính của mình, ngay cả khi máy tính của bạn đang được kết nối với mạng nội bộ hoặc có địa chỉ IP động.

Bảo mật: Ngrok sử dụng kết nối TLS để bảo vệ dữ liệu của bạn.

Dễ sử dụng: Ngrok rất dễ cài đặt và sử dụng.

Lợi ích của việc sử dụng Ngrok

Ngrok có một số lợi ích, bao gồm:

Cho phép bạn truy cập các dịch vụ trên máy tính của mình từ Internet.

Thử nghiệm các ứng dụng và dịch vụ web mà không cần phải cấu hình NAT Port hoặc có địa chỉ IP tĩnh.

Chia sẻ tệp và tài nguyên với những người khác.

Tham khảo

Trang web của Ngrok: https://ngrok.com/

Hướng dẫn sử dụng Ngrok: https://ngrok.com/docs/

English

How to Install and Use Ngrok: A Detailed NAT Port Guide

Ngrok is a tool that allows you to expose services running on your computer to the internet without having to NAT Port or expose your public IP address. Ngrok works as a reverse proxy, it will create a secure tunnel between your computer and the internet. This tunnel will allow users on the internet to access the services running on your computer, even if your computer is connected to a private network or has a dynamic IP address.

Installing Ngrok

To install Ngrok, you can download the appropriate version for your operating system from the Ngrok website. Once downloaded, you should unzip the file and run the ngrok.exe file.

Using Ngrok

To use Ngrok, you need to specify the service port that you want to expose to the internet. You can do this by using the following command:

ngrok <service-port>

For example, to expose port 80 for a web service, you would use the following command:

ngrok http 80

Ngrok will create a tunnel and provide you with a URL to access the service. This URL will be in the following format:

https://<subdomain>.ngrok.io:<service-port>

For example, if you used the command ngrok http 80, your URL would be:

https://abcdefg.ngrok.io:80

Tiêu đềCách Cài Đặt và Sử Dụng Ngrok: Hướng Dẫn NAT Port Chi Tiết

Leave a Reply

All in one