Sử dụng VPN để kết nối với máy chủ đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ.
2. Mở trình duyệt web của bạn và truy cập trang web YouTube Premium.
3. Nhấp vào nút “Dùng thử miễn phí” để bắt đầu quá trình đăng ký.
4. Chọn gói Premium mà bạn muốn đăng ký.
5. Nhập thông tin thanh toán của bạn, bao gồm địa chỉ thanh toán ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Bạn có thể tìm thấy một địa chỉ Thổ Nhĩ Kỳ ngẫu nhiên bằng cách tìm kiếm “địa chỉ Thổ Nhĩ Kỳ ngẫu nhiên” trên Google.
Bạn có thể sử dụng bất kỳ ngân hàng nào bạn muốn (cần hỗ trợ đa tiền tệ chẳng hạn như revolut).
6. Hoàn tất quá trình đăng ký và bắt đầu tận hưởng YouTube Premium với mức giá chiết khấu.

 

1. Use a VPN to connect to a server located in Turkey.
2. Open your web browser and go to the YouTube Premium website.
3. Click on the “Try it Free” button to start the sign-up process.
4. Choose the Premium plan that you want to subscribe to.
5. Enter your payment information, including a Turkish billing address.
You can find a random Turkish address by searching for “random Turkey address” on Google.
You can use whatever bank you want (needs support for multicurrency for example revolut).
6. Complete the sign-up process and start enjoying YouTube Premium at a discounted price.

Đăng ký YOUTUBE PREMIUM Miễn Phí

Leave a Reply

All in one