Tỷ lệ giao hàng trễ (LSR) là một chỉ số phản ánh tỉ lệ các đơn hàng được xác nhận sau ngày dự kiến giao hàng, tính theo phần trăm của tổng số đơn hàng trong khoảng thời gian 10 hoặc 30 ngày. LSR chỉ áp dụng cho các đơn hàng do người bán thực hiện (FBM).

Để đáp ứng chính sách của Amazon, người bán cần duy trì LSR dưới 4%. Nếu LSR vượt quá giới hạn này, người bán có thể mất các ưu đãi và chương trình khuyến mãi.

Để xem tỷ lệ giao hàng trễ và tải xuống báo cáo LSR của mình, người bán có thể truy cập vào trang Account Health, sau đó nhấp vào phần Shipping Performance và chọn View details. Tiếp theo, người bán cần chọn tab Late Shipment Rate, cuộn xuống và nhấp vào nút Download Report.

Nếu muốn chỉnh sửa thông tin đơn hàng để cập nhật thông tin vận chuyển (trước ngày giao hàng), người bán có thể truy cập vào Orders và chọn Manage Orders. Sau đó, người bán có thể nhập Order ID vào Advanced Search để tìm kiếm đơn hàng cần chỉnh sửa. Người bán cần cung cấp thông tin tracking đã sửa đổi và nhấp vào Re-confirm the shipment. Amazon cho phép người bán thực hiện các thay đổi này trong vòng 72 giờ sau khi đơn hàng được giao.

Tỷ lệ giao hàng trễ (LSR) và cách đáp ứng chính sách của Amazon cho người bán FBM

Leave a Reply

All in one